CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ ĐỊNH DANH – GIẢI TRÌNH TỰ SANGER

CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ ĐỊNH DANH – GIẢI TRÌNH TỰ SANGER

1. GIẢI TRÌNH TỰ SANGER
a. Đối với mẫu thô

- Giá 180.000đ/mẫu/chiều,  phí tinh sạch 100.000đ/mẫu (chưa bao gồm phí ly trích, phản ứng PCR).
- Những mẫu có data xấu (peak chồng peak,  peak nhiễu): Phù Sa sẽ thông báo đến Khách hàng để lựa chọn 1 trong hai giải pháp sau:
+ Tính 50% tổng phí thực hiện đối với mẫu này nếu Khách hàng không nhận data giải trình tự.
+ Tính 100% tổng phí thực hiện đối với mẫu này nếu Khách hàng vẫn nhận data giải trình tự.
Nếu Khách hàng thay đổi chiều giải trình tự thì tính phí như chạy mẫu mới.
- Những mẫu có data đẹp: tính phí bình thường.

b. Đối với mẫu PCR chưa tinh sạch

- Giá 180.000đ/mẫu/chiều, phí tinh sạch 100.000đ/mẫu
- Những mẫu có data xấu (peak chồng peak,  peak nhiễu): Phù Sa sẽ thông báo đến Khách hàng để lựa chọn 1 trong hai giải pháp sau:
+ Tính 50% tổng phí thực hiện đối với mẫu này nếu Khách hàng không nhận data giải trình tự.
+ Tính 100% tổng phí thực hiện đối với mẫu này nếu Khách hàng vẫn nhận data giải trình tự.
Nếu Khách hàng thay đổi chiều giải trình tự thì tính phí như chạy mẫu mới.
- Những mẫu có data đẹp: tính phí bình thường.

c. Đối với mẫu PCR đã tinh sạch

- Giá 180.000đ/mẫu/chiều.
- Những mẫu có data xấu (peak chồng peak, peak nhiễu): Phù Sa sẽ thông báo đến Khách hàng để lựa chọn 1 trong hai giải pháp sau:
+ Tính phí giải trình tự 50% đối với mẫu này nếu Khách hàng không nhận data giải trình tự.
+ Tính phí giải trình tự 100% đối với mẫu này nếu Khách hàng vẫn nhận data giải trình tự.
Nếu Khách hàng thay đổi chiều giải trình tự thì tính phí như chạy mẫu mới.
- Những mẫu có data đẹp: tính phí bình thường.

Lưu ý: Kết quả giải trình tự tốt sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguồn mẫu, thiết kế mồi, phương pháp tinh sạch... do vậy với những mẫu công ty không thực hiện PCR, Phù Sa sẽ không đảm bảo kết quả đầu ra.

2. ĐỊNH DANH

Kết quả định danh được xác định dựa vào kết quả giải trình tự và BLAST trên ngân hàng gene NCBI.

« Trở về
Giỏ hàng của bạn